Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

516 815 714
516 816 296

infolinia: 700  - 1500
od poniedziałku do piątku

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 1. Współadministartorami Państwa danych osobowych są: Centrum Doradztwa Rolniczego
  w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26 600 Radom, tel. 48 365-39-00 email radom@cdr.gov.pl (dalej: „CDR”) oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
  w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, tel. 42 719-89-28, email: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl  (dalej: „WODR”)
 2. CDR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
  w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail
  : iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby CDR.  ODR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu:

a) realizacji usługi Polskiego e-bazarku, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu korzystania przez Państwa z usług Polskiego e-bazarku;

b) wywiązania się przez Współadministratorów z obowiązków spoczywających na nich na gruncie powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas wynikający z tych przepisów;

c) ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z korzystania z usług Polskiego e-bazarku, co stanowi uzasadniony interes Współadministratorów będący przesłanką przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  podmioty upoważnione z mocy prawa, w tym kontroli działań współadministratorów, podmioty świadczące usługi związane bezpośrednio lub pośrednio z utrzymaniem i funkcjonowaniem Polskiego e-bazarku, którym Współadministratorzy powierzyli przewarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów, odbiorcy usług Polskiego e-bazarka.
 2. Państwa Dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 3. Państwa dane osobowe nie będą poddawane transgranicznemu przewarzaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 4. W stosunku do każdego ze Współadministartorów przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a)    prawo do dostępu do swoich danych osobowych;

b)   prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f)    prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych osobowych;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy to zgoda jest przesłanką przetwarzania), bez wpływu na legalność przetwarzania odbywającego się przed wycofaniem zgody.

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania spowoduje brak możliwości korzystania z usług Polskiego e-bazarku.